محمد رضا شریفی نیا

Posted by Ali Sedighi (Tehran, Iran) on 22 August 2014 in People & Portrait and Portfolio.

نیازی به معرفی نداره
به جز بازیگری
فعالیت ها و لقب های زیاد دیگه ای هم داره که اکثر افراد می دونن و نیازی به گفتن نیست

Wikipedia

L'Angevine from Angers, France

superbe

23 Aug 2014 7:02am

 

Canon EOS 50D
1/80 second
F/3.5
ISO 100
18 mm

محمد
رضا
ریفی
نیا
محمدرضا
ریفینیا
mohamadreza
sharifinia
sharifi
nia

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon