کلاه خود های باز مانده از جنگ عراق ضد ایران

Posted by Ali Sedighi (Tehran, Iran) on 13 June 2008 in Miscellaneous and Portfolio.

این کلاه خود ها تو موزه جنگ خرمشهر هست
My Weblog

Death from Mashhad, Iran

bardasht besiyar khoobi shode va estefade monasebi az elemanhaye basary kardy, good luck

13 Jun 2008 7:51am

M!NA from Iran

:-s

13 Jun 2008 10:09am

Canon PowerShot A530
3/5 seconds
F/5.5
24 mm

ایران
موزه
خود
در
های
جنگ
کلاه
باز
مانده
از
عراق
ضد
خرم
هر

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon