0B0C06 2F2315 484E5E 654D33 93816D 9399B1 978B35 B39066

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Bird بلبل خرما جلوی دانشکده خبر

Canon EOS 50D 1/2500 second F/16.0 ISO 3200 187 mm

Canon EOS 50D
1/2500 second
F/16.0
ISO 3200
187 mm

bird
بلبل
خرما
جلوی
دان
کده
خبر